Systeemtherapie

De gezinstherapie en partnerrelatietherapie is gestoeld op het systemisch denken en maakt deel uit van de systeemtherapie. Dit houdt in dat er een relatie wordt verondersteld tussen de manier waarop gezinsleden met elkaar omgaan en het ontstaan van psycho-sociale problemen bij leden van het gezin.

Binnen deze stroming ziet men problemen tussen gezinsleden voornamelijk als een voortvloeisel van het systemisch bekrachtigen van het ongewenst gedrag. Het accent ligt dan ook op het blootleggen van wetmatigheden in de manier waarop gezinsleden met elkaar omgaan. Hierbij speelt, al of niet bewust, het willen uitoefenen van invloed een grote rol.

Conflicten die schijnbaar een inhoudelijk meningsverschil betreffen, blijken vaak gebaseerd op de behoefte  een stempel te drukken op de onderlinge verhoudingen.