Privacy

Praktijk Heelwording, gevestigd te Uden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Mevrouw Genia van Hout is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Heelwording.

Genia van Hout is te bereiken via genia.praktijk@heelwording.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk Heelwording verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Praktijk Heelwording verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Praktijk Heelwording verwerkt:

  • Voor en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer(s)
  • Emailadres(sen)
  • Persoonlijke (inhoudelijke) gegevens m.b.t. de hulpvraag en diensten die Praktijk Heelwording aanbiedt en uitvoert.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag Praktijk Heelwording persoonsgegevens verwerkt;
Praktijk Heelwording verwerkt uw/jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U/jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U/jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Om diensten te kunnen aanbieden en uitvoeren.
  • Om cliënt gegevens te kunnen registreren, in verslaglegging vast te leggen en indien nodig te verwerken in de behandelovereenkomst.

Geautomatiseerde besluitvorming
Praktijk Heelwording neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Heelwording) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Praktijk Heelwording heeft een bewaarplicht van 15 jaar, bewaart uw/je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Uitsluitend na schriftelijke opdracht van de cliënt(en) kan tot eerdere vernietiging worden overgegaan.

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk Heelwording verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst/ afspraken met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven, instellingen en of organisaties die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Praktijk Heelwording blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Op de website van Praktijk Heelwording worden géén cookies geladen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw/je computer, tablet of smart Phone.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U (jij) heeft (hebt) het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U (jij) heeft (hebt) het recht om uw/jou eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw/jouw persoonsgegevens door Praktijk Heelwording. U (jij) heeft (hebt) het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u/je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u/jou beschikken in een computerbestand naar uw/jou of een ander, door u/jou genoemde organisatie, te sturen. U/Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw/je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw/je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw/jouw persoonsgegevens sturen naar genia.praktijk@heelwording.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u/jou is gedaan, vragen wij u/jou een kopie van uw/je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw/je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw/je privacy. Praktijk Heelwording reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw/jouw verzoek . Praktijk Heelwording wil u /je er tevens op wijzen dat u/ je de mogelijkheid heeft/hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Heelwording neemt de bescherming van uw/jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u/jij het idee heeft/hebt dat uw/jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Praktijk Heelwording of stuur een mail naar genia.praktijk@heelwording.nl