"Ik streef naar een integrale aanpak waarbij jouw hulpvraag centraal staat"

Oplossings

gericht

werken

 

Oplossingsgericht werken richt zich niet op het probleem of conflict. 

De oplossingsgerichte interventies zijn erop gericht de ouders en kind te helpen de aandacht te verleggen waardoor de ontwikkeling van de oplossing mogelijk wordt. En als therapeut heb je hierbij oog voor de uitzonderingen. Bijvoorbeeld ‘Waar merkte je dat aan’? ‘Wat was er toen anders ‘? Deze vorm van werken richt zich als methode niet op het conflict, maar vraagt “Wat wil je voor het conflict in de plaats’. De aandacht naar het bereiken van de gewenste situatie zijn de ouders en kind de experts die hun doel(en) bepalen. Analyse van het probleem is niet nodig om tot oplossingen te komen. Analyse van oplossingen van de ouders en kind des te meer en vraagt wat heb je al geprobeerd om het probleem op te lossen en wat heeft geholpen.

EMDR voor volwassenen

EMDR; Eye Movement Desensilization and Reprocessing afgekort (EMDR).

EMDR een kortdurende therapievorm voor volwassenen, die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. EMDR is ook effectief bij Post Traumatische Stress Stoornis(PTSS).

Dit kan zijn door een schokkende ervaring van een verkeersongeval of bij geweldmisbruik, seksueel misbruik, huiselijk geweld, geëscaleerd (co)ouderschap, emotionele chantage, emotionele verwaarlozing, totaal genegeerd worden, falende bescherming, uiteenvallend gezin, ouderverstotingprobleem. 

Deze gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven. Ze kunnen zich ontwikkelen tot psychische klachten. 

Vaak gaat het om opdringende herinneringen aan de schokkende gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik – en vermijdingsreacties. 

Deze klachten gaan gepaard met vermijdingsgedrag, somberheid, en/of gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld(gevoel), boosheid, loyaliteitsconflict. Uitganspunt is telkens dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigde ervaringen. 

Zoals emotionele verwaarlozing, akelige ervaringen van een hoogconflict- scheiding, verlieservaringen, onprettige werk gerelateerde ervaringen, en andere schokkende schaamtevolle of anderszins ingrijpende ervaringen.

De belangrijkste insteek van de therapeut is de client te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met als doel daarmee   

klachten te verminderen of te laten verwijderen.

NLP

Neuro Linguïstisch Programmeren afgekort NLP; 

 

Hoe maak je de ander duidelijk wat je bedoelt op zo’n manier dat ze je echt begrijpen. Hoe krijg je goed contact met de ander bij wie dat niet vanzelf gaat. Hoe spelen je eigen overtuigingen mee in wat je wilt bereiken en vooral ook wat je nog niet hebt bereikt. Wat hebben taalkunde en neurologie te maken met je dagelijkse leven? Hoe verander je je eigen emoties? Hoe hangt wijsheid samen met waarneming? 

NLP houdt zich bezig met wat er in je omgaat, in je denken en gevoelsleven. Wat gebeurt er precies in de innerlijke beleving? Wat doe je met je gedachten als je op je best bent? En hoe is dat ander als je vastloopt? Welke patronen kun je daarin ontdekken? En hoe bepalen die patronen, je emoties, je gedrag, je overtuigingen en je uitstraling? 

Uitleg de afkorting NLP

Neuro; betekent zenuwstelsel. Door middel van het zenuwstelsel worden ervaringen die wij ontvangen verwerkt. Deze verwerking gaat via onze vijf zintuigen. Visueel(zien), Auditief(horen), Kinesthetisch (voelen, 

beweging), Olfactorisch(reuk), Gustatoir(Smaak) Afgekort VAKOG. 

Ons zenuwstel ontvangt externe prikkels via de zintuigen en verwerkt deze prikkels, waardoor er een gedachtenpatroon wordt gevormd.

Uiteindelijk leidt dit tot gedachtepatroon tot extern gedrag. NLP vraagt zich af hoe en welke betekenis (interpretatie) we geven aan hetgeen ons overkomt. En wat doe je in je hersenbrein om je angstig, passief, of juist vol zelfvertrouwen of kracht te voelen. 

Linguïstisch; betekent communiceren door middel van taal. Taal gebruiken we om te communiceren met anderen en onszelf.  

Programmeren; is om onze communicatie en neurologische systemen zo in te richten en beïnvloeden dat we gewenste doelen en resultaten bereiken. We hebben onszelf aangeleerd (geprogrammeerd) om met onze ervaringen om te gaan en allerlei strategieën ontwikkeld om te handelen. 

NLP is een methode voor communicatie en persoonlijke ontwikkeling. Bestudeert het gedrag van mensen die opvallend succesvol waren in hun werkveld.

NLP is een houding, een instelling en een gedachtegang waarbij nieuwsgierigheid en experimenteel gedrag centraal staan. Bijvoorbeeld, waarom klikt het met de ene goed en met de ander helemaal niet? Of als de een iets kan, kan de ander het ook leren. 

NLP is een verzameling technieken, voor communicatie en verandering, die je in staat stelt om effectief te communiceren, met jezelf en anderen. 

NLP biedt concrete handvatten om inzicht te krijgen in het gedrag voor onszelf en van de ander en om dit gedrag, indien gewenst te veranderen. 

Enkele NLP-technieken in hypnotherapie

Ankeren. Welke positieve ervaring wil je verankeren en vestigen in je lichaam.

Hulpbronnen oproepen en opbouwen, door je eigen gedrag te gebruiken om jezelf in een lichamelijke toestand te brengen die past bij de krachtige hulpbron. Die je graag beter of gemakkelijker beschikbaar wilt hebben. Door zintuigelijke weergave te creëren van de hulpbronervaring, wat zie je, hoor je, voel je, ruik je, proef je, net zo lang tot je de hulpbron volledig beschikbaar hebt. Dan ga je terug naar momenten waarop je de positieve hulpbron beschikbaar had, met wie, waar, wanneer? Deze hulpbronervaringen stapelen en vastleggen door ze te ankeren.

ERV

Eenzijdig Relaties Verbeteren afgekort ERV

ERV is bedoeld voor degene die hun relatie vanuit de kern willen veranderen.

Met ERV kun je relationele problemen sneller en blijvend verhelpen. Elke hulpvraag bevat een relationeel aspect en dit kan worden opgelost zonder de ander in de therapie te hoeven te betrekken. 

ERV kan helpen bij;

Mensen met een relatieprobleem als de ander niet mee wil komen.

Mensen die hun relatie willen verbeteren met iemand die niet mentaal in staat is om aan de relatie te werken, door dat deze bijvoorbeeld lijdt aan een geestelijke beperking, zoals dementie, ernstige depressie, of andere belemmeringen.   

Iemand die niet meer in leven is, dus met terugwerkende kracht. 

Iemand als deze niet in gesprek wil of durft met de ander.

Iemand die de ander niet wil belasten met het probleem, bijvoorbeeld bij een ernstige ziekte, of calamiteiten in de persoonlijke sfeer.

Iemand waarbij de relatie zozeer is verstoord dat een constructief gesprek niet mogelijk is. 

Bij een geëscaleerd (co)ouderschap 

Waarom ERV 

In veel gevallen is het onmogelijk om samen aan een relatie te werken. Ook als het mogelijk is, is het niet altijd gewenst. Daarom is ERV juist gewenst  

Werken aan de relatie als deze onmogelijk of niet gewenst is; 

Mensen die de ervaring hebben dat het ‘samen’ uitpraten maar erger maakt. Of die niet meer willen of durven te beginnen met de ander om over het probleem te praten. Bij heftige conflicten waarbinnen een constructief gesprek onmogelijk is zoals bij een hoogconflict-scheiding

Problemen die voor de partner onbelangrijk lijken te zijn en jij wilt niet van elke mug een olifant maken. Er is nog een onopgelost probleem met iemand die is overleden. Een slachtoffer van partner geweld die een negatieve relatie ervaar met de dader. Verbetering van de ouder kind-relatie terwijl de ouder dementerend is. Relatieproblemen met ondergeschikten. Bij schaamte van bijvoorbeeld bij seksueel misbruik. Een verstoorde relatie met jonge kinderen en ouders. Ernstige loyaliteitsconflicten bij kinderen wanneer er bijvoorbeeld sprake is van ouderverstoting.  

ERV in de praktijk

Uit de praktijk blijkt dat het voor beiden prettig is als een relatie verbetert ook al is het eenzijdig. Ook al lopen de belangen nog zo uiteen uiteindelijk zijn beiden gebaat bij harmonie en een positief beeld van de relatie ook al gebeurt dat eenzijdig. Het beeld dat je van de ander hebt wordt zodanig door ERV veranderd, dat je er minder- negatieve of positievere emoties bij beleeft. Daardoor kost alles minder energie en word je krachtiger, gelukkiger en vriendelijker. 

Enkele uitganspunten ERV

Je verandert het beeld dat jijzelf hebt gecreëerd, zodat je er minder last van hebt. Je verandert niet de ander. Je hebt geen last van de Ander, maar van jouw beeld van de ander. Alles heeft in beginsel en positieve intentie. Alles wat je niet doet of wel doet, heeft een goed reden. Gedrag, gewoonten overtuigingen ontstaan pas als ze iets opleveren. 

Diskwalificeer geen emoties, ook al heb je negatieve gevoelens bij wat je voelt als je een hekel aan iemand hebt, bijna uit je vel springt, of bij veel negatieve gebeurtenissen. Diskwalificeer niet je emotie of gevoel. Zoek een manier om het te transformeren naar punitiviteit zodat je er minder last van hebt.   

Ook al lijkt het uitgesloten dat de ander zich ooit anders zal gedragen, vertrouw erop dat het wel mogelijk is. Ieder draagt veel meer latente mogelijkheden in zich dan je ooit kunt zien. Misschien heeft hij dit nooit laten zien, of nooit geprobeerd, omdat het niet werd verwacht. Of het is mogelijk dat hij het nooit heeft geleerd. Of misschien kan hij het wel, maar wil het niet laten zien aan jou.

Geweldloze Communicatie (GC)

Geweldloze Communicatie 

(in het gezin)

Geweldloze Communicatie lees verder als GC, wordt ook verbindende communicatie genoemd, dat heeft mijn voorkeur, maar in de praktijk gebruik ik voor de duidelijkheid GC. 

De grondlegger van GC is Marshall Rosenberg. Hij greep terug op de politieke beweging van geweldloosheid (o.a. Martin Luther King, Gandi). Hij transformeerde de uitgangspunten van die geweldloze beweging naar de interpersoonlijke communicatie.

Volgens de methode GC zijn mensen in een conflict twee partijen met onvervulde behoeften, die als gevolg daarvan zeer onaangename emoties beleven. 

GC is een vorm van levenskunst, het is in essentie een houding van geweldloosheid. 

Dat wil zeggen dat je je bewust bent van je essentiële behoeften (waarden, drijfveren) en tegelijkertijd ook verantwoordelijkheid probeert te nemen van de vervulling van die behoeften, in afstemming met je omgeving. GC is te definiëren als; verantwoordelijkheid te nemen om te leven in harmonie met en respect voor de ander en de omgeving. 

We zijn als mens voortdurend op zoek naar behoeftevervulling en daarvan bewust te zijn voorkomt al geweld. Zeker als je geweld ziet als het aan anderen (onbewust) opleggen om jouw behoeften te vervullen of wanneer je niet helder bent over jouw grenzen. GC brengt (hierin) veel helderheid en ontwart verstrengeling. 

Verbinding bij Geweldloze Communicatie

In GC bestaan geen “lastige cliënten” omdat de therapie primair gericht is op communicatie. Volgens GC gaat het vooral om twee punten;

 • om het creëren van verbinding
 • op behoeften niveau van Universele menselijke behoeften. 

Hierover kunnen we als mens geen ruzie krijgen over die behoeften- die zijn de kern van ons mens zijn- maar wel over hoe we die invullen. Onvervulde behoeften leiden tot negatieve emoties en negatieve oordelen.

Daaraan hebben mensen bijvoorbeeld bij een geëscaleerd (co)ouderschap  zichtbaar of onzichtbaar dikwijls geen gebrek.  

In de therapie op basis van GC is het doel dat cliënten zelf verantwoordelijk nemen zonder Slachtofferschap en met helderheid over de eigen emoties.

 

Mijn aanpak 

Als therapeut gaat het erom mensen daar te brengen; in hun persoonlijke verantwoordelijkheid en in afstemming met elkaar, daardoor ontstaat er bijvoorbeeld een constructief parallel single-ouderschap. Het gaat erom dat je je eerlijk uit door middel van de vier elementen en het empathisch luisteren. 

Het praktisch toepassen van GC in het therapieproces is het ons richten op de vier elementen van GC;

Waarneming-Gevoel-Behoefte -Verzoek

 1. Het begint bij de waarneming van de feitelijke situatie zonder te oordelen en te veroordelen. 
 2. Vervolgens verwoorden hoe die waarneming voelt, voel je je gekwetst, bang blij, geïrriteerd enz.
 3. Ten derde verwoord je welke behoeften (wensen, verlangens) verband houden met die gevoelens. 
 4. Ten vierde volgt op deze drie elementen een gericht verzoek; op wat je van de ander wil om je leven rijker en vreugdevoller te maken 

Het gaat in GC erom dat je je verbindt met de vier elementen door af te stemmen;

  • op wat je waarneemt, 
  • wat je voelt, 
  • welke behoeften je nodig hebt,
 • het verzoek te ontvangen en te ontdekken wat jouw leven zou verrijken. 

 

In het geweldloze communicatieproces gaat het om de concrete acties die je waarneemt en die je welzijn/gezondheid positief beïnvloeden. 

Hoe je je voelt bij wat je waarneemt. De behoeftes waarden, verlangens, wensen waardoor je gevoelens worden opgeroepen. 

De concrete actie die je in een verzoek tot uitdrukking brengt om je leven te verrijken.