Relatie- & gezinstherapeut

Relatie- en gezinstherapie is een specifieke vorm van systeemtherapie waarbij alle betrokkenen samen in gesprek gaan met een therapeut. Dit is heilzaam als er relationele problemen in ‘het syteem’ spelen, in dit geval dus in de relatie of het gezin.
Bij relatie- en gezinstherapie wordt een probleem zo gedefinieerd dat alle betrokkenen zich erin terug kunnen vinden en de kans zien om te groeien naar een betere omgang met elkaar. We doen oefeningen om ieders (innerlijke) waarden en normen te verhelderen en we bespreken deze met elkaar.

Relatie- , gezins- en systeemtherapie is een specifieke vorm van systeemtherapie waarbij alle betrokkenen samen in gesprek gaan met een therapeut. De gezinstherapie en partnerrelatietherapie is gestoeld op het systemisch denken en maakt deel uit van de systeemtherapie. Dit houdt in dat er een relatie wordt verondersteld tussen de manier waarop gezinsleden met elkaar omgaan en het ontstaan van psychische/psychiatrische stoornissen bij leden van het gezin. Conflicten die schijnbaar een inhoudelijk meningsverschil betreffen, blijken vaak gebaseerd op de behoefte  een stempel te drukken op de onderlinge verhoudingen.

Gezins-relatietherapie ; specifieke vorm van systeemtherapie

Samen met het gezin kijk ik naar wat nuttig is om te veranderen binnen de huidige gezinssituatie. Ik kijk hoe de problemen in het verleden zijn aangepakt. Er komt een werkplan  met daarin de ervaringen en wensen beschreven van het gezin, evenals de doelen waar we naar toe gaan werken en de manier waarop we dat gaan doen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van gesprekken, vaardigheids-en opvoedingstrainingen en observaties. Om het gezin zo goed mogelijk te helpen, ga ik gemiddeld een keer per week op bezoek, afhankelijk van de situatie. In de begintijd en tijdens de vaardigheids- en opvoedingstraining zal het vaker zijn en in de afbouwfase een stuk minder. Binnen een half jaar vindt er een evaluatie plaats, zowel mondeling als schriftelijk. Dan bekijken we ook of er behoefte is aan een vervolgtraject of dat we de gestelde doelen behaald hebben.

Mijn aanpak

Tijdens een kennismakingsgesprek bespreek ik met de partners of en (stief)ouders  en kinderen wat de verwachtingen zijn van de therapie/begeleiding. Ook maak ik een inschatting van de tijdsduur van het traject en van de doelen die we voor ogen hebben. Bij relatie- en gezinstherapie wordt een probleem zo gedefinieerd dat alle betrokkenen zich erin terug kunnen vinden en de kans zien om te groeien naar een betere omgang met elkaar. We doen oefeningen om ieders (innerlijke) waarden en normen te verhelderen en we bespreken deze met elkaar.

Voor wie

Als er problematiek heerst rondom: opvoeding, conflicten, gedrag, puberteit, loslaten (tweezijdig), gevoelens uiten, aandacht, samengestelde gezinnen, stiefouders/kinderen, adoptie, ziekte, werkloosheid, verlies/rouw, verslaving, lichamelijke en geestelijke beperking, scheiding. Systeemtherapie,  is gericht op gezinnen met (thuiswonende) kinderen tot achttien jaar, waarbij ander gedrag van een of meerdere kinderen gewenst is. Vragen rondom de opvoeding staan centraal. Soms blijkt het nodig te zijn om eerst andere problemen of vragen aan te pakken voordat we kunnen werken aan een verbetering van de gezinssituatie. Als er bijvoorbeeld relatieproblemen of financiële problemen spelen, is het belangrijk om hier vat op te krijgen omdat ze van grote invloed zijn op de opvoed- en gezinssituatie. Relatietherapie  is voor partners die weer met elkaar in gesprek willen komen maar niet meer weten hoe ze zich moeten uiten naar elkaar (liefde, gevoel, intimiteit)niet (meer) open zijn naar elkaar. Elkaar niet (meer) verstaan. Elkaar kwijt zijn geraakt bij verwerking van een trauma op elkaar zijn afgeknapt .En ook voor nieuwe partners na scheiding of verlies, om ruimte te geven aan (rouw/verlies)verwerking en het opbouwen van een nieuwe relatie.

Kosten

€ 95,- per consult